Prečo testujeme hráčov?

Jedným z cieľov tréningového procesu v akadémii SDM Domino je poskytnúť hráčom čo najideálnejšie podmienky na to, aby mali šancu presadiť sa vo vrcholovom futbale. Jedným z najdôležitejších parametrov je rýchlosť. Naše testovanie smerujeme na odhalenie a dlhodobé sledovanie rýchlostného potenciálu hráčov.

Prečo je rýchlosť a výbušnosť v rôznych prejavoch vo futbale kľúčová?

 • Keď sa pozrieme na vývojové trendy v Premier League za posledné roky, sledujeme neustále zvyšovanie intenzity. Objem nabehaných metrov je pomerne stály, avšak rýchlosti, v ktorých sa hráči pohybujú, sú čoraz vyššie. Taktiež sa zvyšuje počet šprintov za zápas, celková vzdialenosť prekonaná v šprinte a maximálna rýchlosť hráčov. Spomíname Premier League, pretože tréningový proces na celom svete a vo všetkých vekových a výkonnostných úrovniach by mal reagovať na požiadavky najvyššej úrovne a sledovať, ako sa tieto požiadavky vyvíjajú v čase (Barnes et al., 2014; Bush et al., 2015).
 • Podľa výskumov až 84% všetkých gólov predchádza výbušná akcia skórujúceho alebo asistujúceho hráča. Z toho 45% je priamočiary šprint, 16% po výskoku a 6% po šprinte so zmenou smeru. Najnovšie výskumy z roku 2022 taktiež potvrdzujú tieto zistenia a hovoria, že najčastejšia akcia pred gólom je priamočiary beh, nasleduje decelerácia (brzdenie) a otočenie. Z toho značné percento, >50% je v maximálnej intenzite. Všetky tieto kvality sú zohľadnené v našom testovaní (Faude et al., 2012; Hernández et al., 2022).
 • Ak sa pozrieme, ktoré parametre odlišujú elitných hráčov od hráčov nižšej úrovne (a to už aj v mládežníckom veku), patria medzi ne rýchlosť priamočiareho behu a rýchlosť so zmenami smeru (Trecroci et al., 2018; Nevill et al., 2000).
 • Závery výskumu, ktorý prebiehal 8 rokov a sledoval dlhodobý vývoj hráčov hovoria, že hráči, ktorí boli v seniorskej kategórii úspešní a dokázali sa presadiť, už v mládežníckej kategórii U12 dosahovali vyššiu výkonnosť v rýchlostných parametroch ako hráči, ktorí sa na vrcholovej úrovni nedokázali presadiť (Leyhr et al., 2018).
 • Aj na prvý pohľad nevýrazný rozdiel v rýchlosti medzi hráčmi môže byť z hľadiska úspešnosti na ihrisku kľúčový. Napríklad rozdiel medzi modrým hráčom (10m za 1,70s) a žltým hráčom (10m za 1,80) na vzdialenosti 10m je 56cm, čo poskytuje pomerne veľký priestor na to, aby hráč vykonal úspešne potrebnú hernú činnosť (prebratie, zakončenie, …) (Dufour, 2015).

Rýchlostný potenciál

Samozrejme, že úspešnosť hráča je podmienená mnohými ďalšími faktormi ako technika, individuálna taktika, herné myslenie, osobnostné predpoklady, atď. Rýchlostné schopnosti sú však zo všetkých faktorov najviac geneticky podmienené a najmenej tréningom ovplyvniteľné. Rýchlostný tréning je potrebný, aby každý hráč dosiahol svoj maximálny rýchlostný potenciál, nech je akokoľvek veľký.      

Rýchlostný potenciál znamená podiel svalových vláken. Najjednoduchšie delenie svalových vláken, ktoré stačí na vysvetlenie našej problematiky, je na rýchle a pomalé svalové vlákna. Ich podiel je genetický daný už pri narodení. Jeden hráč má podiel rýchlych k pomalým vláknam 70:30 a druhý 20:80. Ak obidvaja hráči budú podstupovať rýchlostný tréning a budú vedení správnym smerom, druhý hráč nikdy nebude rýchlejší ako prvý hráč. Rýchlostným tréningom rozvíjame a trénujeme rýchle vlákna. Keď však hráč disponuje malým množstvom rýchlych vláken, prírastky v rýchlosti sú pomerne malé.

Rôzne pomery rýchlych (bielych) a pomalých (červených) svalových vláken vo svale.

Najpresnejšie zistenie pomeru svalových vláken je biopsiou, čo je laboratórna metóda, kedy sa vyreže kúsok svalu na analýzu. V praxi veľmi náročná a u detí možná iba pri svalových ochoreniach pre liečebné účely. Nepriamo však podiel zisťujeme testovaním, pretože výška výskoku a rýchlosť behu sú prejavom týchto rýchlych vláken. Keďže hráči trénujú približne rovnako, dokážeme vylúčiť efekt tréningu. Analýzou bola zistená vysoká korelácia medzi % rýchlych vláken a výškou výskoku alebo časom v šprinte.

Vybrané rýchlostné testy ktoré budeme realizovať 2x ročne:

 • Priamočiary šprint (5m, 10m, 20m, 30m, 20m letmo, závislosti od vekovej kategórie)
 • Beh so zmenou smeru – 505 Agility test
 • Vertikálny výskok s protipohybom bez švihovej práce paží

Testová batéria pohybových kompetencií MOBAK

V najmladších kategóriách U6-U7 nebudeme realizovať výskok a beh so zmenou smeru, pretože namerané výsledky nie sú odrazom skutočného rýchlostného potenciálu. Hráč, ktorý dosiahol pomalý čas v teste behu so zmenou smeru nemusí byť automatický pomalý hráč, ale nebol si schopný zapamätať dráhu, ako má bežať. Pri výskoku sa hráč sústredí na správne technické prevedenie a zabudne na to, že sa má vyskočiť čo najvyššie. Keď sa sústredí na čo najvyššiu výšku výskoku, zabudne na techniku a jeho pokus nie je vykonaný správne a nie je možné ho uznať. Z rýchlostných testov sa bude realizovať iba beh na 5m a 10m.

Preto aby sme dokázali sledovať pohybovú zdatnosť hráčov, sme sa rozhodli využiť testovú batériu MOBAK, ktorá sleduje dve základné pohybové kompetencie a to kompetenciu manipulácie s objektom a kompetenciu ovládania vlastného tela. Vysoká úroveň pohybových kompetencií tvorí predpoklad pre rýchlejšie motorické učenie. V praxi to znamená, že čím má hráč vyššiu úroveň pohybových kompetencií, tým rýchlejšie sa bude učiť nové pohyby v tréningovom procese. To tvorí základ pre efektívny tréning a rýchly rast telesnej zdatnosti.

Ako sme vyššie spomínali, testová batéria sleduje dve pohybové kompetencie, každú z nich 4 testami. V každom teste je možné získať 2 body, teda maximálny počet bodov pre jednu pohybovú kompetenciu je 8 a pre celú testovú batériu 16.

Pohybová kompetencia manipulácie s objektom:

 • Hádzanie loptičiek na cieľ
 • Chytanie lopty
 • Odrážanie lopty
 • Vedenie lopty nohou

Pohybová kompetencia ovládanie vlastného tela:

 • Balans na kladine
 • Kotúľ vpred
 • Skákanie
 • Beh po dráhe

Vybrané testy sa mierne líšia náročnosťou podľa vekovej kategórie. Viac tu:

http://mobak.info/wp-content/uploads/2018/04/MOBAK-KG_engl.pdf

http://mobak.info/en/mobak/#1533027832975-9a3d366d-61bd

Ďalšie testy sledovania fyzických parametrov

V niektorých kategóriách budeme realizovať aj doplnkové testy. Pre kategórie od U13 vyššie test vytrvalosti Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1, z ktorého vypočítame maximálnu spotrebu kyslíka VO2max a maximálnu aeróbnu rýchlosť MAS. Pre kategórie starších žiakov a dorastu plánujeme zaviesť silové testovanie 6 rázových maxím, z ktorého počítame maximálnu silu alebo relatívnu silu k telesnej hmotnosti. Ďalšou oblasťou testovania bude diagnostika pohybového aparátu cez FMS testovanie, ktoré odhalí svalové dysbalancie a nesprávne pohybové vzory. Z FMS testovania budeme vychádzať pri kompenzačných blokoch s fyzioterapeutom, ktoré sú v pláne pre akadémiu. Spomenuté testy nám pomáhajú sledovať efektivitu tréningového procesu a taktiež jeho ďalšie smerovanie a plánovanie. Výsledky týchto doplnkových testovaní budú slúžiť na zefektívňovanie tréningového procesu a nie ako rozhodujúce parametre pre rozdeľovanie hráčov v rámci Grassroots a Akadémie.

Povinnosť testovania

Pre každého hráča akadémie SDM Domino bude testovanie povinné. Každý hráč bude musieť mať výsledok vertikálneho výskoku s protipohybom bez švihovej práce paží, priamočiareho šprintu vo vzdialenostiach pre danú kategóriu a behu so zmenou smeru 505 Agility testu. Ak sa hráč z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť testovania v čase testovania jeho kategórie, musí testovanie absolvovať v náhradných termínoch, o ktorých sa informuje u svojho hlavného trénera. Je to dôležité z pohľadu odhalenia dlhodobého potenciálu, aktuálnej výkonnosti a možnosti porovnania s hráčmi v klube, ale aj v iných akadémiách.

Každá kategória má určený termín testovania, ktorý vám oznámi váš tréner a zároveň aj náhradný termín pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť riadneho termínu. 

Testovanie je zadarmo a bude prebiehať pod dohľadom trénerov a kondičného trénera klubu. V prípade však, že hráč neabsolvuje ani riadny termín, ani náhradný termín a neospravedlní svoju absenciu vopred z vážneho dôvodu (choroba, zranenia a pod.), tak v takom prípade bude musieť uhradiť poplatok 20e za testovanie, keďže kondičný tréner bude musieť takéto testovanie vykonať vo svojom voľnom čase. 

Veríme, že testovanie je našim spoločným záujmom. Pre vás je to cenná spätná väzba o schopnostiach vašich detí a pre nás sú to dôležité dáta na základe ktorých sa môžeme pripravovať na ďalšiu sezónu. Preto vás chceme poprosiť, aby ste zabezpečili účasť vašich detí na testovaní. 

Zdroje

Barnes et al., 2014. The Evolution of Physical and Technical Performance Parameters in the English Premier League.

https://www.researchgate.net/profile/David-Archer-14/publication/262372881_The_Evolution_of_Physical_and_Technical_Performance_Parameters_in_the_English_Premier_League/links/02e7e537bbad440027000000/The-Evolution-of-Physical-and-Technical-Performance-Parameters-in-the-English-Premier-League.pdf

Bush et al., 2015. Evolution of match performance parameters for various playing positions in the English Premier League.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945714001808?casa_token=4n7FkJKTnw0AAAAA:hI_JNnLrZIk427mwE01oaRuFdt6bNzqJ4qGP4MMO5AfvYOYLWslEWVhKHjrHUbNjETYJsWO30eoW

Fraude et al., 2012. Straight sprinting is the most frequent action in goal situations in professional football.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2012.665940

Hernández et al.,2022. Linear advancing actions followed by deceleration and turn are the most common movements preceding goals in male professional soccer

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24733938.2022.2030064

Leyhr et al., 2018. Longitudinal motor performance development in early adolescence and its relationship to adult success: An 8-year prospective study of highly talented soccer players.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0196324

Nevill, 2000. A multidisciplinary approach to talent identification in soccer

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56984254/JSSAmultidisciplinaryapproachtotalentidentificationinsoccer-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1653162304&Signature=QEa8fGc87reu4KnmO5mtUAiwowTeXEeMaWHfiyLFsVu5PbSEXQ4HxhfQ1UIN8RAmoEGjXGJM1Pqg76IxAJp~fOXebC4YdGTJkVWcBV~IZtWZTMU5qHf0iZugUdKcZlYfNBV7FdRqtMef658OkFvScPfGwkb8agJNA9SRT7ofxcrm-OC30vMeVlW4uB10GBFvQb6Prii3QYd8YCT4HNGAETl3~RBRTLr1SB85R9Jgnc6WPeTk6aOxgEtLmgyaW2pEpfQhH4qUMxrv9HeTehOfhsHNUV5uMKx7MayZLKluUYw34rZJRt0MbU2I4EyOvDN-9~0rKGnR9RZmf-cRrx9HxQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Trecroci et al., 2018. Physical Performance Comparison Between Under 15 Elite and Sub-Elite Soccer Players.

https://sciendo.com/es/article/10.1515/hukin-2017-0126