Poslanie

SDM DOMINO (Spoločenstvo detí a mládeže Domino) je občianske združenie, ktoré sa prostredníctvom rôznych aktivít, predovšetkým športových, snaží výchovne pôsobiť a napomôcť rozvoju detí a mládeže.
Za viac ako 15 rokov existencie sa podstatnou časťou jeho činnosti stal mládežnícky futbalový klub, v ktorom pôsobí viac ako 280 chlapcov v 12-tich mládežníckych a dvoch seniorských mužstvách. Ale venujeme sa aj športovým aktivitám voľno-časového charakteru.

Cieľom je integrálny rozvoj mladého človeka, pričom neoddeľujeme ľudský a športový rozvoj. Robíme to v hlbokom presvedčení, že jeden aspekt neprekáža druhému, ale naopak ho nevyhnutne potrebuje. Takže nám ide o maximálny rozvoj po futbalovej aj po ľudskej stránke.
Celý výchovno-športový proces sa snažíme realizovať saleziánskym štýlom v súlade s kresťanskými hodnotami.

SDM DOMINO je súčasťou saleziánskeho mládežníckeho strediska, ktoré pôsobí pri Rímsko-katolíckej farnosti sv. Jána BOSCA v Bratislave – Trnávke (Mestská časť Bratislava – Ružinov).

 

sme Saleziánsky
mládežnícky futbalový klub

Futbal nás baví. Futbalovú pozornosť zameriavame hlavne na mládežnícke kategórie. Celý výchovno-športový proces sa snažíme realizovať saleziánskym štýlom v súlade s kresťanskými hodnotami.

Zakladateľom rehole Saleziáni Don Bosca je taliansky kňaz Ján Bosco. Venoval sa opustenej mládeži v Turíne. Svojím dielom inšpiroval vznik rôznych diel. Jedno z nich je aj SDM Domino.

POSLANIE 1sme SDB klub
POSLANIE 2
Bojujeme o dušu,
na ihrisku aj v živote

Snažíme sa pripraviť mladých futbalistov prostredníctvom kvalitných tréningov. V našom klube sa 14-tím tímom venuje viac ako 30 trénerov. Tzv. “stretko” je priestor kde sa zameriavame na ich osobný, ale aj skupinový rozvoj. Tejto oblasti sa venujú 4 saleziáni a viac ako 10 animátorov.

Témy, ktoré ponúkame na stretkách slúžia na lepšie utuženie partie, porozprávanie sa o životných radostiach, starostiach  alebo o poslaniach nášho klubu.

snažíme sa
o slušnosť a rešpekt

Je v našom záujme viesť mladých k slušnému ľudskému správaniu. V tomto duchu vytvárame atmosféru na zápasoch, ale aj v medziľudských vzťahoch.

Prvými osobami, ktoré majú byť vzorom, je vedenie klubu a tréneri. Záleží nám aby aj rodičia, fanúšikovia, ktorí navštevujú náš areál, fandili slušne nášmu klubu a zároveň brali súpera s úctou a rešpektom.

poslanie 3
POSLANIE 4
budujeme spoločne
jeden klub

Snažíme sa spoločne – tréneri, futbalisti, rodičia, sympatizanti – budovať  JEDEN KLUB, kde si mladší vážia starších a starší pomáhajú mladším.

Chceme tvoriť spoločenstvo, kde si vieme reálne pomôcť na brigáde, podporíme sa počas zápasu, ale vieme podať ruku aj v osobnom živote. Ďakujeme každému, kto nám v tomto pomáha.