Podporiť náš futbalový klubu a dostavbu budovy môžete aj darovaním časti Vami už zaplatenej dane z príjmov. Nejde teda o financie, ktoré by ste vynakladali navyše. Na účet SDM Domina ich prevedú daňové úrady do 31. júla. Vy to len musíte vyznačiť v daňových príslušných tlačivách. Systém darovania časti zaplatenej dane vybranej mimovládnej organizácii na Slovensku funguje už od roku 2002 a aj v prípade Domina tvoria takto vyzbierané financie časť každoročných príjmov. „ Ak klubu venujete časť svojich daní, presne budete vedieť, ako sme ich použili. Minulý rok ste DOMINU darovali 28 598,- euro a tie boli použité na materiálovo-technické zabezpečenie klubu a na preprava hráčov na turnaje, zápasy a sústredenia, “ priblížil predseda klubu Radovan Rumanovič. V roku 2012 sa podarilo klubu cez 2 % vyzbierať vyše 49 tisíc eur. „Verím, že by sa nám tento rok mohlo podariť prekonať tento už vyše 10 rokov starý rekord,“ dodal predseda klubu. 

Darovať 2 % z už odvedenej dane môžete, ak ste: 

Zamestnanec:

Požiadajte do 15. februára 2024 zamestnávateľa  o ročné zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a pootvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie Vám vystaví zamestnávateľ a následne ho prineste na Domino našej ekonómke v čase utorok a štvrtok od 16:30 do 18:30. Prípadne sa s ňou dohodnite prostredníctvom mailu ekonom@sdmdomino.sk

Môžete poukázať aj 3 %, ak ste v roku 2023 pracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Najnižšia suma, ktorú môžete darovať sú 3 eurá.

Fyzická osoba:

Poukázať 2 % môžete priamo vo svojom daňovom priznaní za rok 2023. Môžete poukázať aj 3 %, ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. V takomto prípade potrebujete písomné potvrdenie, ktoré bude prílohou daňového priznania, ktoré Vám vystaví naša ekonómka. Môžete sa  na ňu obrátiť prostredníctvom mailu ekonom@sdmdomino.sk. Minimálna suma takto darovaného podielu dane je najmenej 3 eurá.

Právnická osoba:

Poukázať 1 % zo zaplatenej dane môžete v daňovom priznaní za rok 2023, minimálna suma musí byť 8 euro. Ak ste darovali minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať 2 %. Nemusíte ich poukázať jednej organizácii. 

Údaje potrebujete do daňového priznania: 

  • Názov: Spoločenstvo detí a mládeže Domino
  • IČO: 31957404
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Ulica: Okružná 13
  • Mesto: Bratislava
  • PSČ: 821 04
  • Bankový účet: SK3711000000002627834016, Tatra banka