HP – hlavná plocha
MUT – malá umelá tráva
SUT – stredná umelá tráva
VUT – veľká umelá tráva
DŠ – detský štadión
Domino budova
Garáž s náradím
Sprchy
Zimná tribúna

Dresy
Šatne
Práčovňa