Na základe priaznivého vývoja COVID-19 sme sa po konzultácii rozhodli spustiť 1. Fázu trénovania. Začneme v pondelok 27.4. 2020 kategóriami Dorastenci a Žiaci. Budeme sledovať situáciu a následne by sme zverejnili nové usmernenia a zapojili aj ostatné kategórie.

Tréningy sú samozrejme dobrovoľné. Je na posúdení rodičov ako využijú túto možnosť klubu SDM DOMINO. Bližšie informácie získate od svojho trénera.


PRAVIDLÁ PRE HRÁČOV

 • Doprava / ak ťa na tréning nemôžu odviesť rodičia, choď radšej pešo, na bicykli, kolobežke alebo korčuliach ako MHD.
 • Dezinfekcia / pred tréningom aj po tréningu použi dezinfekciu rúk.
 • Rúška / počas tréningu rúško mať nemusíš (ale môžeš), ale pred tréningom a rovnako tak aj po tréningu používaj rúško, aby si chránil seba aj ostatných.
 • Oblečenie / šatne nemôžeme používať. Príď na tréning už oblečený, ak to nie je možné počítaj s tým že sa musíš prezliecť vonku.
 • Odstupy pred tréningom / pred tréningom sa zdržuj výhradne na miestach určených trénerom a dodržuj minimálny odstup 2m od všetkých ostatných osôb. 
 • Počas tréningu / počúvaj dôkladne pokyny trénera a dávaj si pozor, aby si dodržiaval 2m odstup od všetkých ostatných osôb. 
 • Vlastné pitie / na tréning si vždy prines vlastné pitie, najlepšie označené alebo podpísané. Nikdy nikomu fľašu nepožičiavaj a ani nepi z fľaše niekoho iného. Budova je počas tréningov zamknutá a nie je možné si fľašu napustiť vodou, preto si vezmi z domu dostatok tekutín.
 • Po tréningu / po tréningu choď hneď domov. Ak musíš čakať na rodičov, tak sa zdržuj len na mieste určenom trénerom a dodržuj 2-metrový odstup. 

PRAVIDLÁ PRE TRÉNEROV

 • Zodpovednosť / tréner je zodpovedný za to, aby hráčov informoval o všetkých pravidlách a dohliadal na ich dodržiavanie.
 • Vedenie evidencie / bezodkladne po skončení tréningu je potrebné vyplniť dôsledne evidenciu účasti na tréningu aj s presným rozdelením skupín v akých hráči trénovali.
 • Dezinfekcia / tréner je povinný (prípadne určiť službu ktorá to urobí) vydezinfikovať všetky pomôcky, ktoré počas tréningu používali.
 • Rúška / podľa usmernenia ÚVZ nie je tréner povinný nosiť rúško počas tréningu. Avšak je povinný ho nosiť pred a po tréningu.
 • Príprava tréningu / tréner je povinný si tréning vopred pripraviť tak, aby dodržal všetky zásady vyplývajúce z nariadení príslušných orgánov (max. počet hráčov, dodržiavanie vzdialeností, bezkontaktná forma tréningu).
 • Odporúčania hráčom / tréner je povinný pravidelne informovať hráčov o všetkých pravidlách, vysvetľovať ich význam a apelovať na hráčov, aby sa správali zodpovedne nie len počas pobytu na SDM Domino, ale aj pred a po tréningu.
 • Dobrovoľné tréningy / tréningy sú dobrovoľné, preto nie je možné účasť vyžadovať od hráčov alebo rodičov, ani žiadnym spôsobom neúčasť sankcionovať. Taktiež prípadná neúčasť hráča nemôže mať žiadny priamy negatívny vplyv na jeho ďalšie pôsobenie v klube.

PRAVIDLÁ PRE RODIČOV

 • Zákaz vstupu / prosíme rodičov, aby nevstupovali do areálu klubu a hráčov čakali mimo areálu klubu.
 • Zodpovednosť za zdravotný stav / dôrazne žiadame rodičov, aby nepúšťali na tréning dieťa, ktoré vykazuje akékoľvek symptómy choroby. 

UPRESNENIA PRE PRÍPRAVKY – príchod a odchod

 • Vstup pre hráčov aj rodičov je výlučne bránou od Oratka (nie pri šatniach) 
 • Hráči sa budú stretávať na nádvorí pred Oratkom. Tréner buď osobne (alebo poverí jedného rodiča z danej skupiny) čaká v tomto priestore pred tréningom. Rodič dieťa odovzdá trénerovi (alebo trénerom poverenému rodičovi) a opúšťa areál. 
 • Následne keď sú všetci hráči zo skupiny už na mieste, tak sa presunú na tréningovú plochu. To znamená, že hráči samostatne na tréningové plochy nemôžu ísť, ale iba v sprievode trénera alebo povereného rodiča (výnimka je samozrejme v prípade meškania, ale snažte sa apelovať na rodičov, aby v záujme bezproblémového dodržiavania pravidiel chodili na tréningy včas). 
 • Až do začiatku tréningu sú povinní mať hráči rúško a zároveň samozrejme dodržujú rozostupy.
 • Pre každú tréningovú skupinu môže tréner určiť jedného rodiča, ktorý môže byť prítomný aj počas tréningu. Tento rodič má na starosti koordináciu príchodu a odchodu hráčov a prípadne riešenie nepredvídateľných situácií ako zranenie a pod. Tento rodič je povinný mať počas celého tréningu nasadené rúško. 
 • Po skončení tréningu opäť tréner (alebo poverený rodič) odvedie deti do priestoru nádvoria pred Oratkom, kde deti odovzdá rodičom. Tí následne bezodkladne aj s deťmi opúšťajú areál. 
 • Rodičom je zakázané chodiť do priestoru tréningových plôch (za hokejbalové ihrisko). Pri odovzdávaní aj preberaní dieťaťa sa zdržujú výhradne na nádvorí pred Oratkom. Aj v tomto priestore sú rodičia povinní mať nasadené rúško, dodržiavať medzi sebou 2m rozostupy a smú sa tu zdržovať len v čase nevyhnutnom na odovzdanie a prebratie dieťaťa. 

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR