Viac o stavbe a jej realizácii nám prezradil jeden z autorov, architekt Michal Lang.

SDM Domino sa za 30 rokov poriadne rozrástlo. Z hŕstky futbalistov rokmi vznikol mládežnícky futbalový klub s približne 550 hráčmi. Nedostatočná kapacita zázemia klubu vyvolala požiadavku na jeho expanziu. S prvotnými výkopovými prácami sa začalo koncom roka 2023 a už v apríli 2024 je hotová hrubá stavba.

Ako ste pristúpili k zadaniu projektu – Dobudovanie šatní SDM Domino?

Navrhli sme riešenie – vyplnenie medzery medzi Hotelom 21 a už existujúcim objektom, čo znamená minimálnu zastavanosť pri maximálne využiteľnej ploche. Dostavbou existujúceho objektu sa vypĺňa na Nerudovej ulici prieluka, čo dotvára urbanizmus a oddeľuje ulicu od športového areálu. Zároveň dovoľuje vytvoriť bezpečné mikronámestie medzi ihriskom a dobudovávaným zázemím.

Čo všetko ste museli pri projekte zohľadňovať?

Napríklad napojenie na čiastočne asanovaný existujúci objekt. Novostavba je pomenovaná ako dostavba, pretože s ponechaným existujúcim objektom vytvára jeden celok. Zohľadnilisme šírku Hotela 21, uličnú čiaru aj dvorovú/areálovú hranicu zástavby. Samozrejmosťou bolo i prepojenie samotného areálu s Nerudovou ulicou v podobe prechodu, ktorý je i prejazdný.

V čom je projekt špecifický a najviac atraktívny?

Našou snahou bolo vytvoriť transparentný objekt s vizuálnym kontaktom so športovou plochou, futbalovým ihriskom. Museli sme logicky a hlavne prehľadne riešiť dispozíciu stavby. Koncept je riešený s priznanými materiálmi – raw/surový koncept, ale pôsobiaci elegantne, s patričnou mierou reprezentatívnosti, keďže ide o zázemie klubu. Navrhli sme pohľadový betónový stenový systém, ľahkú presklenú fasádu areálovej časti, farebný akcent vsadených hmôt v interiéri čitateľných i za transparentným plášťom, betónové pancierové podlahy…

O koľko sa zvýši plocha, ktorú bude môcť klub SDM Domino využívať?

Z pôvodných necelých 500 m² narástla úžitková plocha na dvojnásobok – 1 000 m².

Navrhovaná časť objektu má uvoľnené vstupné podlažie o rozšírený prechod do areálu, kde je umiestnený hlavný krytý vstup, exteriérový sklad a verejné WC muži/ženy. Spevnená plocha prechádza popri celej budove – slúži ako hľadisko, rozširuje sa pri “sieni slávy” – otvára spoločenské aktivity do exteriéru a stráca sa v zeleni za ochrannou sieťou futbalového ihriska.

Na 1. poschodí bude umiestnené únikové dvojramenné schodisko, šatňa rozhodcu s hygienickým zázemím, sociálne zariadenia muži/ženy, vrátane WC pre imobilných a spoločenský – rozptylový priestor (sieň slávy s barom). Na Nerudovu ulicu je orientovaný šatňový trakt hráčov s hygienickým zázemím (2x dvojica šatní hráčov so spoločnou hygienou + dve samostatné šatne hráčov).

Na 2. poschodí sa bude nachádzať dvojica šatní pre trénerov so samostatným hygienickým zázemím. Trakt šatní dopĺňajú kancelárske priestory. Na presklenej fasáde smerom k ihrisku je situovaná zasadačka. Hlavným priestorom bude priestor pre multifunkčné aktivity – audiovizuálna spoločenská miestnosť. Z navrhovaného schodiska je opačným smerom prístupná posilňovňa so samostatným zázemím v podobe šatne a spŕch s toaletou, čo umožňuje priestor využívať aj komerčne.

Aké prvky v súvislosti s ekologickou udržateľnosťou sú pri stavbe použité?

Pri stavbe je dôležitý dobrý faktor tvaru, riešenie fasády, vyhotovenie plochej strechy. Objekt bude zateplený, obsahovať bude aj protislnečné sklá – ochrana proti prehrievaniu. Na plochej streche sa do budúcna počíta s inštaláciou fotovoltaických panelov.

Aká bola najväčšia prekážka v realizácii tohto projektu?

Nedostatok finančných prostriedkov je vždy najväčší problém. Navrhli sme napríklad pasívnu ochranu proti prehrievaniu, taký druhý plášť fasády, ale toho sa pre otázku financií musel klub vzdať. Ostane len banner/reklama klubu na jednej kratšej strane od floorbalového ihriska.

Čo bola pre vás priorita tejto stavby?

Vytvoriť dostatočný a komfortný priestor – šatne a hygienické zázemie športovcov, zázemie trénerov. Ponúknuť klubu reprezentatívne priestory, dobudovať chýbajúce sociálne zázemie, chýbajúci väčší spoločenský priestor a miesto pre rodičov čakajúcich na deti počas tréningu.

Podrobnejší návrh dobudovania šatní:

1.NP

11 x šatňa hráčov + 5 x hygiena hráčov + 1x šatňa rozhodcov + 1x hygiena rozhodcov + 1 x sieň slávy + 1 x WC muži/ženy + 1 x verejné WC muži/ženy + 1 x sklad pomôcok klubu

2.NP

1 x šatňa trénerov + 1 x hygiena trénerov + 1 x video miestnosť + 1 x ekonomická kancelária + 1 x kancelária vedúceho klubu + 1 x zasadačka + 1 x fitness + 1 x šatňa fitness + 1 x hygiena fitness