Od pondleka 7.12 začnú trénovať na jednom ihrisku viaceré skupiny. Ihriská budú od seba oddelené a budú mať a vlastné vstupy (viď dolná mapka areálu). Sme radi, že rešpektujete aj ostatné obmedzenia z dôvodu Covid-19:

  • Z dôvodu ochrany verejného zdravia a osobného zdravia hráčov, trénerov, rodičov
  • Samozrejme sa chceme vyhnúť pokutám a rôznym opletačkám s úradmi
  • Chceme aj hráčov viesť k tomu, že pravidlá treba dodržiavať tak ako sú nastavené a neohýbať ich a nevyberať si z nich iba tie, ktoré nám vyhovujú 

Preto verím, že všetci k danej situácii pristúpime zodpovedne a budeme sa držať nasledovných pravidiel: 

Areál uzavretý / mimo oficiálnych tréningov sú všetky športoviská nášho klubu pre hráčov aj verejnosť uzavreté.  

Dobrovoľnosť / tréningy sú dobrovoľné, účasť nemožno nijako vymáhať ani ničím podmieňovať. Prípadná neúčasť hráča nemôže mať žiadny priamy negatívny vplyv na ďalšie pôsobenie hráča v klube 

RODIČIA
Zákaz vstupu / vstup rodičov do areálu je prísne zakázaný. Výnimku majú iba rodičia v kategórií prípraviek a mladších žiakov, ktorí priniesli dieťa alebo ho idú vyzdvihnúť. Toto prebieha na nádvorí pred Oratkom. 

Sledovanie tréningov na VUT / prosíme rodičov, aby sa vyhýbali sledovaniu tréningov na VUT spoza plota. Je bezpredmetné či to porušuje alebo neporušuje nejaké nariadenia. Nedajme zbytočne niekomu zámienku nám vytvárať problémy. Ak už tréning sledujete, tak len individuálne a nie v skupinkách. 

Zdravotný stav / rodičia sú povinní kontrolovať zdravotný stav dieťaťa a na tréning ho poslať iba v prípade, že nevykazuje žiadne príznaky ochorenia. 

Covid positive / v prípade, že hráč bol pozitívne testovaný alebo sa dostal do blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou je potrebné o tom bezodkladne informovať trénera, ktorý následne predá informáciu vedeniu klubu, ktoré rozhodne o ďalšom postupe 

TRÉNERI
Zodpovednosť / tréneri sú povinní dodržiavať všetky pravidlá a zároveň odsledovať ich dodržiavanie u svojich hráčov

Bez výnimiek / tréner je zodpovedný za to, že na ploche priradenej jeho tímu nebude v žiadnom momente viac ako 6 ľudí (nie je možné robiť s jednou skupinou strečing, zatiaľ čo druhá už trénuje a pod.)

Evidencia / tréner je povinný viesť evidenciu tréningov aj s rozdelením do skupín

Rúška / tréneri sú povinní nosiť rúška. Výnimka je v prípade, že sú aktívne zapojení do tréningu (vykonávajú športovú činnosť)

HRÁČI
Rúška / hráči sú povinní mať na sebe rúško po celý čas s výnimkou samotného tréningu

Šatne / ak je to možné, je lepšie prísť na tréningu už prezlečený. Ak to nie je možné, tak je potrebné využiť viac šatní, aby neboli všetci hráči v jednej šatni. Po tréningu je zakázané sa sprchovať

Budova / v budove je možné tráviť iba čas nevyhnutý na prezlečenie alebo použitie WC

Pred tréningom / prezlečení hráči čakajú na tréning na tribúne alebo na lavičke pod stromami, prípadne v altánku. Počas čakania na tréning sa nezgrupujú vo väčších skupinách. Je prísne zakázané vstupovať počas čakania na tréning na akékoľvek ihrisko 

Po tréningu / po skončení tréningu sa hráči prezlečú a bezprostredne opúšťajú areál (výnimku majú hráči, ktorí čakajú na rodičov)

Hygiena / každý hráč si nosí vlastnú fľašu s pitím. Je zakázané si fľaše požičiavať a taktiež používať spoločné tímové fľaše